Konsalting usluge

Kompanija Eso Tron, pored usluga upravljanja otpadom, pruža i savetodavne usluge iz oblasti zaštite životne sredine, upravljanja otpadom, upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima, transporta opasnog tereta, upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla i slično. Ukoliko želite da unapredite znanja i veštine Vaših zaposlenih, naše specijalizovane obuke, krojene prema Vašim potrebama, su pravi izbor. Pružamo kompletnu podršku u procesima usklađivanja poslovanja sa zakonskim propisima iz napred pomenutih oblasti i to na najoptimalniji i, za Vas, ekonomski najpovoljniji način.

Sve aktivnosti se sprovode na način da se ne remete Vaši redovni procesi, sa maksimalnom profesionalnošću, najbržim odzivom na poslati upit i, što je najvažnije, u skladu sa zakonskim propisima. Ukoliko već imate uspostavljene procese i želite da ih unapredite, tu smo da Vas podržimo i predložimo rešenja koja će dati najbolji efekat sa operativnog aspekta, ali i sa aspekta uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Ne oklevajte već kreirajte bolju budućnost sa nama.

Savetnik za upravljanje otpadom

Uskladite svoje poslovanje sa zakonskim propisima koji regulišu oblast upravljanja otpadom i upravljanja proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Poznavanje zakonskih propisa i bogato praktično iskustvo su naši aduti i tu smo da za Vas sprovedemo sledeće aktivnosti:

 • savetovanje i posredovanje u vezi sa pravilnom primenom zakonskih propisa;
 • posredovanje u pribavljanju izveštaja o karakterizaciji otpada;
 • savetovanje u vezi sa najboljim dostupnim tehnikama tretmana otpada (BAT – best available techniques);
 • savetovanje i pomoć pri odabiru ovlašćenih operatera za zbrinjavanje svih vrsta otpada;
 • vođenje propisane dokumentacije o otpadu (dnevne evidencije (DEO), dokumenta o kretanju neopasnog otpada i dokumenta o kretanju opasnog otpada preko NRIZ – od najave kretanja do krajnje potvrde dokumenta);
 • izveštavanje državnih organa o generisanim količinama otpada (GIO);
 • izveštavanje državnih organa o vrstama i količinama proizvedenih i/ili uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada (PTP2)
 • obračun naknade tzv. Eko takse, na kvartalnom nivou, davanje instrukcija za uplatu i obaveštavanje Ministarstva ZŽS o izvršenoj uplati;
 • optimizacija i koordinacija postojećih procesa upravljanja otpadom;
 • pomoć u izradi internih procedura i uputstava za lakše upravljanje otpadom;
 • priprema za inspekcijski nadzor i zastupanje pred inspekcijskim organima.

Savetnik za hemikalije

U skladu sa Zakonom o hemikalijama, snabdevač opasnih hemikalija tj. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije, u obavezi je da angažuje Savetnika za hemikalije koji je stekao sve kvalifikacije i poseduje akreditaciju za obavljanje te delatnosti. Naši akreditovani Savetnici za hemikalije imaju bogato teorijsko znanje i praktično iskustvo i u potpunosti nam možete poverite sledeće poslove:

 • savetovanje u vezi sa pravilnom primenom zakonskih propisa iz predmetne oblasti
 • izradu bezbednosnih listova za proizvedene/uvezene hemikalije;
 • usaglašavanje elemenata obeležavanja hemikalija i biocidnih proizvoda sa zakonskim propisima;
 • prijavu proizvedenih/uvezenih hemikalija u Registar hemikalija;
 • savetovanje u vezi sa pravilnom primenom odredbi kojima se regulišu ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija;
 • savetovanje u vezi sa pravilnom primenom odredbi kojima se regulišu supstance koje izazivaju zabrinutost (SVHC);
 • pripremu dokumentacije i ishodovanje rešenja i odobrenja neophodnih za stavljanje u promet biocidnih proizvoda;
 • sprovođenje procedura za uvoz/izvoz određenih opasnih hemikalija;
 • vođenje evidencije o hemikalijama i evidencije o biocidnim proizvodima;
 • saradnju i komunikaciju sa nadležnim Ministarstvom i inspekcijskim organima.

Savetnik za bezbednost (ADR savetnik)

Svako preduzeće, čija delatnost uključuje otpremu ili prevoz opasne robe u drumskom saobraćaju ili s tim u vezi pakovanje, utovar, punjenje ili istovar, mora da imenuje jednog ili više Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, čiji se zadatak sastoji u tome, da pomogne u sprečavanju rizika, koji proizilaze iz takvih aktivnosti, po lica, imovinu i životnu sredinu. Naši ADR savetnici su tu da poslovanje Vaše kompanije usklade sa zakonskim propisima i međunarodnim sporazumima koji regulišu transport opasnog tereta, kroz sledeće aktivnosti:

ADR transport
 • praćenje primene zahteva koji se odnose na transport opasne robe;
 • savetovanje u aktivnostima preduzeća vezanim sa transport opasne robe;
 • izrada Godišnjeg izveštaja o aktivnostima preduzeća u vezi sa transportom opasne robe;
 • provera opreme za transport, pakovanje, punjenje, utovar ili istovar opasne robe;
 • sprovođenje odgovarajuće obuke za radnike privrednog subjekta, uključujući obuku u vezi izmena propisa, i staranje o dokumentima o obuci;
 • sprovođenje odgovarajućih hitnih mera pri eventualnom udesu ili nezgodi
 • istraživanje uzroka i, ukoliko je potrebno, sačinjavanje izveštaja o ozbiljnim udesima, nezgodama ili teškim prestupima
 • davanje predloga za uvođenje odgovarajućih mera, koje treba da spreče ponovnu pojavu nezgoda, vanrednih događaja ili teških prestupa;
 • uvođenje mera provere postojanja pratećih dokumenata i bezbednosne opreme u transportnim sredstvima, kao i usaglašenost ovih dokumenata i opreme sa propisima;
 • izrada Plana bezbednosti;
 • saradnja sa nadležnom inspekcijom za transport opasnog tereta i sl.

Savetnik za upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla (SPŽP)

upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla

Ukoliko u svom redovnom poslovanju generišete sporedne proizvode životinjskog porekla, neophodno je da ih pravilno razvrstate i da ispratite određene procedure za postupanje sa SPŽP, u cilju njihovog pravilnog zbrinjavanja.

Naš tim stručnjaka za upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla Vam može u tome pomoći, posavetovati Vas ili za Vas realizovati pravilno sprovođenje svih relevantnih zakonskih propisa koji regulišu predmetnu oblast.

Studije procene uticaja na životnu sredinu

studija procene uticaja

Procena uticaja na životnu sredinu se zasniva na izradi studija i sprovođenju konsultacija uz učešće javnosti, kao i analizi alternativnih mera. Cilj procene uticaja je da se predvidi uticaj projekta na životnu sredinu, život i zdavlje ljudi, materijalna i kulturna dobra i da se, na osnovu prikupljenih podataka, utvrde i predlože mere kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, smanjiti ili otkloniti.

Predmet procene uticaja su projekti koji se planiraju i izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu. Nosilac projekta za koji je obavezna procena uticaja i projekta za koji je utvrđena potreba procene uticaja, ne može pristupiti realizaciji, odnosno izgradnji i izvođenju projekta bez saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja.

Takođe, predmet procene uticaja su i projekti koji su realizovani bez izrade studije o proceni uticaja, a nemaju odobrenje za izgradnju ili se koriste bez upotrebne dozvole.

Plan upravljanja otpadom

plan upravljanja otpadom

Ukoliko se bavite delatnošću tokom koje proizvodite više od 100 tona neopasnog ili 200 kilograma opasnog otpada, prema Zakonu o upravljanju otpadom u obavezi ste da sačinite Plan upravljanja otpadom i obezbedite njegovo sprovođenje.

Naši stručnjaci u ovoj oblasti će Vam pomoći da ispunite zakonsku obavezu i izradiće Plan upravljanja otpadom koji će zaista biti primenljiv i koristan svim licima u Vašoj firmi koja su angažovana na sprovođenju obaveza i mera predviđenih Planom.

Takođe, ukoliko već imate izrađen Plan upravljanja otpadom, ali je neophodno njegovo ažuriranje, tu smo da sprovedemo neophodne aktivnosti i ažuriramo postojeći Plan, bez obzira da li je u pitanju redovno ažuriranje ili promene u procesima, tokovima otpada i sl.

Dozvole za upravljanje otpadom

Kako biste obavljali bilo koju delatnost koja podrazumeva ili obuhvata poslove upravljanja otpadom i to:

 • sakupljanje otpada
 • transport otpada
 • tretman (skladištenje, ponovno iskorišćenje, odlaganje) otpada

Neophodna Vam je dozvola za upravljanje otpadom, koju izdaje nadležni organ (ministarstvo/autonomna pokrajina/jedinica lokalne samouprave). Naravno, kao i svaki drugi Zakon, i Zakon o upravljanju otpadom pravi izuzetke, a mi smo tu da za Vas proverimo da li Vam je potrebna dozvola ili ne i, po potrebi, izradimo neophodnu dokumentaciju i zastupamo Vaše interese pred nadležnim organima do dobijanja dozvole.

„In-house“ obuke (upravljanje otpadom, upravljanje hemikalijama)

„In-house“ obuke

„In-house“ obuke su prilagođene konkretno Vašoj kompaniji, vrši se obuka isključivo Vaših kadrova i fokus je davanje smernica za rešavanje izazova i nedoumica sa kojima se susrećete u svom redovnom poslovanju. Tema obuke će biti uvek ona tema koja je Vama značajna i koja Vam je u fokusu.

Naš tim stručnjaka poseduje bogato teorijsko znanje i praktično iskustvo u navedenim oblastima, a savetnici za hemikalije su ujedno i licencirani predavači u školama za sticanje zvanja savetnika za hemikalije.

Studije izvodljivosti ekoloških projekata

Dobili ste zadatak ili ste jednostavno osmislili neki ekološki projekat, ali nemate dovoljno vremena da se posvetite dubljoj analizi njegove izvodljivosti sa aspekta zakonskih okvira iz oblasti zaštite životne sredine, analizi aktuelnih tržišnih uslova, raspoloživosti tehnologije i opreme za realizaciju, ekonomske izvodljivosti (cost-benefit analiza), izvodljivosti organizaciono-operativnih procesa i sl. Naš tim je spreman da izvrši kompletnu analizu i izradi Studiju izvodljivosti, koja će Vam u potpunosti olakšati dalje donošenje odluka u vezi sa projektom.

Ostale usluge

ostale usluge
 • Kvantifikacija ugljeničnog otiska proizvoda (Carbon Footprint of a Product)
 • Konsalting i podrška pri implementaciji ESG i Sustainability kriterijuma i strategija
 • Organizacija monitoringa emisija zagađujućih materija u vazduh
 • Organizacija monitoringa kvaliteta otpadnih voda
 • Organizacija monitoringa buke u životnoj sredini